ត្រូវការអ្នកឆុងកាហ្វេ និងអ្នករត់តុ

ID
1
Function
Job
type
Compeny
Employees
Location
Phnom Penh, Cambodia
Level Term Full Time
Year of Exp. ត្រូវការបទពិសោធន៍ Function Customer Service
Hiring Industry Airline
Salary 150$-250$ Qualification
Sex Both Language khmer
Age 18 Location Phnom Penh
Publish Date August 24, 2020 Closing Date 20200930
Job Description
Job Requirements

• មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធផ្នែកអ្នកឆុងកាហ្វេ ឬអ្នករត់តុ
• មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និង មានភាពស្មោះត្រង់
• អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធនិងបន្តែមពេលវេលាដើម្បីផែនការពេញលេញ
• ទំនាក់ទំនងល្អ និងមានជំនាញច្បាស់លាស់
• ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ សុភាពរាបសារ ចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
• មានអាកប្បកិរិយាល្អ និង ប្រឹងប្រែងធ្វើការ

How To Apply
Contact Information
Contact Person
Kheang Malish
Phone
093 601 449 / 088 3 161 616​ / 012 422 688
Fax
malishkheang@gmail.com
Website
Address
No 7 St 03 ChakAngre Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
No 7 ផ្លួវលេខ03 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Apply

ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក ម៉ាអ៊ីឡា

General Agency Ma Ela

Candidate Registeration Form

About General Agency Ma Ela : www.jobmaela.com
The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload file and submit this form. Please use gmail account (-- @gmail.com --)

Morning
Afternoon
Both
Poster at my userisity
Facebook
Friends
Job recruitment agency's website
Other
If you think your info that you fill are correct Please Check
Please Wait..
Your request was successful
Facebook Page | ទំព័រ Facebook
Urgent Job | ការងារបន្ទាន់
 • ត្រូវការអ្នកលក់នំប័ុង - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកអនាម័យ ជាបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកនៅតាមផ្ទះបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកឆុងកាហ្វេ និងអ្នករត់តុ - maelaadmin
 • ត្រូវការផ្នែកសំអាត បន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកកាន់ឃ្លាំង / Stock - maelaadmin
 • ដំណឹងជ្រើសរើស Store Manager - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
Advertising | ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម